รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2559

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2558

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2557

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2556

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2555

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2554

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2553

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2559
รายงานการประชุมทีมบริหาร
รายงานการประชุมทีมบริหาร 2561

รายงานการประชุมทีมบริหาร 2560

รายงานการประชุมทีมบริหาร 2559

รายงานการประชุมทีมบริหาร 2558

รายงานการประชุมทีมบริหาร 2557

รายงานการประชุมทีมบริหาร 2556

รายงานการประชุมทีมบริหาร 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตหาดใหญ่ 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี2555
รายงานการประชุมคณบดี
รายงานการประชุมคณบดี 2559
รายงานการประชุมคณบดี 2558
รายงานการประชุมคณบดี 2557
รายงานการประชุมคณบดี 2556
รายงานการประชุมคณบดี 2555
รายงานการประชุมคณบดี 2554
รายงานการประชุมคณบดี 2553

รายงานการประชุมคณบดี 2552
© 2016 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-2021-4
webmaster : Umaporn.cha@psu.ac.th

Search